SERVEIS

Accidents de trànsit

Som advocats independents i no treballem per a companyies d'assegurances. El nostre objectiu és aconseguir que els nostres clients víctimes d'un accident de trànsit ja sigui com a conductor, ocupant o vianant percebin la màxima indemnització per les lesions i els danys materials patits. Només cobrem si vostè cobra. A més, en funció de la quantia de la defensa jurídica contractada amb la vostra companyia d'assegurances, podreu recuperar la totalitat o part dels nostres honoraris. Formem part del directori d'advocats de l'Associació DIA d'ajuda a les víctimes d'accidents de trànsit. Formamos parte del directorio de Abogados de la Asociación DIA de ayuda a las víctimas de accidentes de tráfico.

Responsabilitat civil

Reclamació d'indemnitzacions per danys i perjudicis derivats d'accidents de treball, negligències mèdiques, incompliments contractuals, caigudes a la via pública, caigudes a edificis públics i privats, dret a l'honor, etc.

Dret Penal

Assistència a detinguts a comissaries i jutjats. Interposició de denúncies i querelles criminals. Actuem com a defensa i també com a acusació particular en tota mena de procediments penals ja siguin judicis lleus, judicis ràpids, procediments abreujats, sumaris ordinaris i tribunal del jurat.

Dret Matrimonial (Divorcis)

Tramitem procediments de divorci de mutu acord o contenciós.
Així mateix, tramitem procediments de guarda i custòdia, extinció de parelles de fet, suport a persones discapacitades, procediment de modificació de mesures i execució de sentències.

Dret Civil

Redacció i supervisió de contractes, requeriments extrajudicials, resolucions contractuals, reclamació d'impagats, dret de propietat i dret registral.

Herències

Tramitem qualsevol herència amb testament o sense. També ens ocupem de la interposició d'accions judicials per a reclamació de legítimes, impugnació de testaments, llegats i conflictes immobiliaris derivats de la successió.

Arrendaments i Desnonaments

Redacció de contractes de lloguer d´habitatge, local de negoci o de temporada.
Tramitació de processos judicials per desnonament per falta de pagament, obres no consentides i per finalització de contracte.

Dret immobiliari i de la construcció

Redacció de contractes d'arres, compravendes privades, opcions de compra, preparació d'escriptures notarials, gestió fiscal i registral, reclamacions per defectes de construcció a promotors, constructors, arquitectes i aparelladors.

Laboral i Seguretat Social

Acomiadaments, tramitació d'incapacitats derivades d'accidents de trànsit, de treball, negligències mèdiques i malaltia comuna o professional.

Dret bancari

Clàusules sòl, deute subordinat i participacions preferents, assessorament en tota mena de contractes bancaris, reclamacions davant del defensor del client, intervenció en procediments hipotecaris i d'execució, negociació de dacions en pagament, sol·licituds de reestructuració de deutes hipotecaris, etc...

Dret administratiu

Intervenció en procediments administratius, sancionadors i disciplinaris. Intervenció davant de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Desplaça cap amunt